Tuesday, 6 December 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2016 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ 04/12/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.15 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢ü ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢üUÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ¸Àƽ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ, ¦gÁå¢ü AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄwÛ®è ¨ÉÆøÀr CAvÁ CAzÀÄ £À£ÀUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MtQ¤AzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ JqÀ UÀ®èPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. J2 EªÀ¼ÀÄ F ¸ÀƽzÀÄ  ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ vÀÄ®Äè ºÀræ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A  323,324,326,504,506,¸ ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.;- ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀAUÀªÀÄä£ÉÆÃgÀ ªÀ|| 28 G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À eÁw|| PÀ§°UÉÃgÀ ¸Á|| £ÁUÀgÀ§AqÀ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛªÉ.
  »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ-04/12/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÁzÀ ¸ÀtÚ £À«£À ºÉÆ®PÉÌ  ºÉÆÃV  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆgÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁrAiÀiÁ¼À, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆgÀ½î, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÀ½î ¸Á|| J®ègÀÄ £ÁUÀgÀ§AqÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉJ-34 nJ-2905 £ÉzÀÝgÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è vÀÄA©wÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛj CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ ¤£ÀÄ K£ÀÄ ºÉüÀÄw¯É ªÀÄUÉ£É CAvÁ J®ègÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁrAiÀiÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÉÆgÀ½î EªÀgÀÄ £À£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀgÀÄ ªÀÄgÉ¥Àà EvÀ£ÀÄ C¯Éè EzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸À°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÀzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÀ½î EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr F ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ DVzÉ EªÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ  £Á£ÀÄ agÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Àà PÀ¯Á® ªÀÄvÀÄÛ ®ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀªÁgÀzÉÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÀÝgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀÄgÉÃ¥Àà EvÀ¤UÉ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä CtÚ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ-04/12/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ §¸ÀªÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A 379 L.¦.¹. ;- PÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉÉ PÉ. GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ªÀ|| 41 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| ªÁå¥ÁgÀ «¼Á¸À ªÀÄ£É £ÀA.1-11-154/53 ¨É®èA PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå. 9448648670 vÀªÀÄUÉ ¤ÃqÀĪÀ zÀÆgÀÄ J£ÉAzÀgÉ,
  ¢£ÁAPÀ:02-12-2016 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉÉ §¸ÀªÀgÁd «¼Á¸À: UÀzÁé¯ï gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgï, EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ £À£Àß ªÀiÁ°PÀvÀé ªÉÄð£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À DvÀ£À ºÀwÛgÀªÉà EgÀÄwzÀÄÝ DvÀ JA¢£ÀAvÉ PÀªÀ¼É ªÁå¥ÁgÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÉÆAzÀrV UÁæªÀÄ ºÉÆzÁUÀ C¯ÉÆè§â ªÀåQÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀªÀgÉUÉ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ DvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆüÀzÀqÀV UÁæªÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV gÁZÀ£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É £À£Àß UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¢ ZÀPÀæ ªÁºÀ£À UÁrUÉ Qð ©lÄÖ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ UÁrAiÀÄ »A¢£À ¸ÁªÁgÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DgÀÄt ªÉƨÉÊ® ¸ÀA 8549881280 £À£Àß UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¥ÁªÀ£À EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¹ééZï D¥ï DVzÀÝjAzÀ D ªÀåQÛAiÀÄ ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆ£À ªÀiÁr ªÀiÁvÁrzÀÄÝ DzÉà ªÀåQÛ UÁrUÉ Qð ©nÖzÀÄÝ £ÉÆÃr ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆzÀ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr J°èAiÀiÁzÀgÀÄ UÁr ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÁÌ J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr CzÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè.
 CzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£Àß PÉÆjPÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ;02-12-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9 ¦JªÀiï PÉÌ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. .

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:05/12/2016 gÀAzÀÄ 5.40 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 4800 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, 29 November 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2016 PÀ®A: 380 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 28/11/2016 gÀAzÀÄ 9-30 JJªÀiï PÉÌ ²æà JªÀiï.r E¥sÁð£À vÀAzÉ JªÀiï.r C¯ÁªÀŢݣÀ ªÀ:25. eÁ:ªÀÄĹèA, G:¥sÁªÀiÁð¹¸ÀÖ ¸Á:zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ²ªÁ JA§ ªÉÄrPÀ¯ï CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄrPÀ®£À°è ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ JA§ªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ® CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ vÉgÉzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HlPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄvÉÛ 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄzÁåºÀß HlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀÄvÁðV OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÄrPÀ¯ï ©ÃUÀ vÉgÀzÀÄ PÉÆqÀ®Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉý ªÉÄrPÀ¯ï ©ÃUÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ªÉÄîÎqÉ J¼ÉzÀ ±ÀlgÀ£À M¼À ¨sÁUÀzÀ ¥ÀnÖ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ §AzÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥À vÉgÉ¢gÀÄvÉÛãÉ. PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ EªÀgÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr ªÉÄrPÀ¯ï ©ÃUÀ ºÁQ C°èAiÉÄà ªÉÄîÎqÉ J¼ÉzÀ ±ÀlgÀ£À M¼À ¨sÁUÀzÀ ¥ÀnÖ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀAPÀgÀ¤UÉ ºÉý HlPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ. Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ»§Æ§ ºÁUÀÆ «gÉñÀ 3 d£À ªÉÄrPÀ®UÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ®£À C®Äå«Ä¤AiÀÄA ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀzÀ PÉÊ ºÁQzÀÄÝ, C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¨ÁV®Ä ¸ÉèÃrAUï ªÀiÁr vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£ÀUÉ zÉÆ©âPÉÆlÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÝgÀÄ ¹UÀ°®è. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ®£À°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mɧ¯ï qÁæ ¯ÁPï ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5500/- EgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ mɧ¯ï ªÉÄðlÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr, PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁ¤lgÀ PɼÀUÀqÉ ©¸ÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ zÀ¥Àà£É zÉúÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¨É¼ÀîUÉ EgÀÄvÁÛ£É. ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ¥ÀÄ¯ï ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ w½ ¤Ã° fãÀì ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÀ¤UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÉÄrPÀ®£À ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ mɧ¯ï qÁæ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5500/- PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼Àî£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2016 PÀ®A: 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 28-11-2016 gÀAzÀÄ 4:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 3930 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.278/2016 PÀ®A.87 PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/2016 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:28/11/2016 gÀAzÀÄ 6.40 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÆwðPÀmÁÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤AvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ d£ÀjUÉ PÉÊ©¹ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ, ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 660=00, 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn C.Q.00=00 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï C.Q 00=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 28-11-2016 gÀAzÀÄ 7-45 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß  lE«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀPÉÌAzÀÄ UÀAeï KjAiÀiÁ¢AzÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVj ²æäªÁ¸À ¨Ágï ºÀwÛgÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ 33 9567 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DmÉƪÀÅ PÀÆqÀ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DmÉÆà £ÀA DmÉÆà £ÀA PÉJ 33 9567 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÄeÁð ¥ÀªÁgÀ ¸Á: gÁªÀÄĸÀªÀÄÄzÀæ CAvÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/2016 PÀ®A 143.147.323.354.498(J) 504.506. ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 28/11/2016 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C²éägÁuÉ UÀAqÀ ¸ÀĤî ©zÀj ¸Á|| ¨ÁgÁ EªÀiÁªÀÄ UÀ°è dªÀÄRAr f||¨ÁUÀ®PÉÆÃl ºÁ° ªÀ¸Àw ªÉÆÃaUÀrØ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ JA.©.J.¥ÀzÀ« ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ £À£Àß vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 24/04/2012 gÀAzÀÄ dªÀÄRArAiÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ©zÀj JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÁæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉïÁègÀÆ £À£Àß eÉÆÃvÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝgÀÄ, MAzÀÄ  wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ dªÀÄRArUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁègÀÆ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ UÀ©üÃðuÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨É£ÀÄß £ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ CVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ C¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀjAiÀiÁV C¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹gÀ°¯Áè. £À£ÀUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁUÀÆ C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀgÉà zÀÄqÀÄØ ¤ªÀÄä¥Àà PÉÆqÀÄvÁÛ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄåwÛzÀÝgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉvÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ EzÀƪÀgÉUÀÆ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ £ÀªÀÄä £Á¢¤ ®°vÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ®§ÄgÀV, £ÀªÀÄä £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV, CgÀÄt vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj EªÀgÀÄ PÀÆqÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ¥ÀgÀªÀ»¹PÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ19/04/2015 gÀAzÀÄ £À£Àß PÉ.J.J¸À. ¥ÀjÃPÉë gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/04/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É dªÀÄRArUÉ §AzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/04/2015 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁV §AzÉãÀÄ. £Á£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛÃgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 21/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ©zÀj, 2)£ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj, 3) £ÀªÀÄä £Á¢¤ ®°vÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ®§ÄgÀV, 4) £ÀªÀÄä £Á¢¤AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV 5) CgÀÄt vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®§ÄgÀV 6) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj EªÀgÉïÁègÀÆ PÀÆr £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J¯Éà £ÀqÉvÉUÀmÉÖ gÀAr ¸Àƽà CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ £À£Àß ªÉƨÉÊ®£ÀÄß £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÉà vÉUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÝ£ÀÄ, £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £À£Àß ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ ©zÀj FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ J¯Éà ¨ÁqÀPÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è KPÉà EnÖPÉÆArgÀĪÉà £ÁaPÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁrwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÀĤî FvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä £ÁzÀ¤ ®°vÁ¨Á¬Ä PÀ®§ÄgÀV EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CgÀÄt PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÀ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vɯÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä ¸ÀtÚ ªÀiÁªÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ©zÀj FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÀUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀëöät zÉÃUÀ®ªÀÄr, D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn, gÀªÉÄñÀ ¸ÉÃqÀAPÁgÀ, ¥ÀæPÁ±À ¨sÁ«ªÀĤ, ®PÀëöät ¢UÁΫ, EªÀgÉïÁègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼À ©r¹zÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÆß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  «ZÁgÀ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 327/2016 PÀ®A 143.147.323.354.498(J).504.506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.328/2016 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹ ;- ¢£ÁAPÀ 28/11/2016 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ ¨ÉÆÃd¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁr¹zÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¨ÉÆÃd¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:75 ªÀµÀð EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ eÉÆÃvÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ G¥À CzsÀåPÀëgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄäzÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33J Dgï. 9657 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀ®Ä §gÀÄwÛgÀ°®è. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ DUÁUÀ CAzÀgÉ J°èUÁzÀgÀÆ HjUÉ ºÉÆÃUÁ¨ÉÃPÁzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÉÆ£ÁߣÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ¨ÉÆÃd¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:75 ªÀµÀð EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33J Dgï. 9657 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÉÆ£ÁߣÉÆÃgÀ EªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÀºÀ¹Ã¯ï D¦Ã¸ïzÀ°è PÉ®¸À EzÉ CAvÁ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ 04.00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀ±ÀgÀtgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ ¸ÁºÉçUËqÀ£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà PÁPÀgÀUÀ¯ï E§âgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ eÉÆüÀzÀqÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33 Dgï-9657 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄäVAvÀ®Ä ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÁAzÀ ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ºÀwÛUÀÆqÀÆgÀ PÀqÉ 1.00 QÃ.«Äà £ÀµÀÄÖ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 03.30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AvÀæt vÀ¦àzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqï DV ©zÀÝgÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzɪÀÅ, E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ 108 CA§Æ¯ï£ÀìzÀ°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÉݪÉ, ¨ÉÃUÀ ¨Á CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ ªÀiÁ°¥Ánî E§âgÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¨ÉÆÃd¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬Ä, ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §® Që¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢vÀÄÛ. §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁV UÀÄ¥ÀÛ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀPÉʯï C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ UÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÄ®QUÉ PÀ¥Á¼ÀªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ PÀ®§ÄgÀVUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉ 05.00 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄ-¥ÉnÖ£À ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. UÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ PÀ®§ÄgÀVUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
     PÁgÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-33 Dgï-9657 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ºÉÆ£ÁߣÉÆÃgÀ ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.
 CAvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 328/2016 PÀ®A  279.338 304[J] L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2016 PÀ®A 323 504 506 498(J), 307, ¸ÀA. 34 L¦¹ & 3 4 r¦ AiÀiÁPïÖ  ;- ¦AiÀiÁ𢠠DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »AzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ CwÛ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ¦AiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉÆqÀØ ¥sÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ¤gÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ JAxÉAxÁ ºÉtÄÚUÀ¼À §AzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀªÀgÀÄ EzÀÝgÀÆ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢:08/11/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CwÛ UÀAqÀ ªÀiÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£ÀzÉgÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ¢UÉ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁr ¹ÃªÉÄAiÀÄtÂÚAiÀÄ£ÀÄß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¦AiÀiÁð¢ aÃgÁrzÁUÀ DdÄ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉøÀÄ VøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2016 PÀ®A 323,324,354,504 ¸ÀA. 34 L.¦.¹;- ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀ°è£À PÀA§PÉÌ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzɪÀÅ. D JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ £ÀªÀÄä ¨sÀvÀÛzÀ gÁ²UÉ ©nÖzÁÝgÉ. §¸ÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ®PÀëöät EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj J°è E¢Ýà ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ PÀÆVzÀÝgÀÄ CªÁUÀ ¸ÉÊAiÀiÁzï ºÀĸÉãÀ CªÀgÀ ºÉAqÀw ºÀĸÉãÀ© E§âgÀÄ ºÉÆÃr¨ÁgÀzÀÄ CªÁUÀ §¸ÀìªÀÄä & ®PÀëöät CªÀgÀÄ ®AUÀ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ J°è PÀnÖzÉÝzÉ. JAzÀÄ PÀnÖUÉ EAzÀ ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §¸ÀìªÀÄä ®PÀëöät EªÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀiÁzï ºÀĸÉãÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÀĸÉãÀ©ÃUÉ PÀÆzÀ®ÄÄ ErzÀÄÝ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ¼Éà ¸ÀƼÉ, PÀvÉÛ, JAzÀÄ CªÁZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉÊAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ©Ã E§âjUÉ PÀÆr §¸ÀªÀÄä, ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr PÀnÖUÉ EAzÀ PÁ°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.EzÀÝPÉÌ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ DzÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀݪÀgÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤eÁªÀĸÁ¨ï vÀA/RvÀ¯Áì¨ï EªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. CµÉÖà C®èzÉà £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ DzÀ ¸ÉÊAiÀiÁzï vÀAzÉ d¯Á®¸Á¨ï  ºÀĸÉãÀ© UÀA/¸ÉÊAiÀiÁzï ºÀĸÉãÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr HjUÉ §AzÀÄ CAzÀgÉ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 WÀAmÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀļÀÄwzÁÝUÀ §AzÀÄ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ®PÀëöät JA§ÄªÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃ¸É J°èUÉ PÀ¼ÀĸÀÄgÀĪÉà ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ¼Éà JAzÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÀÆzÀ®£ÀÄß ErzÀÄÝ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉgÀÄvÁÛgÉ. §¸ÀìªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzsÉ ©üêÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ §AzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ. ¤ªÀÄä£ÀÄß CqÀع¼ÀÄvÉÛ£É. ªÉÆAqÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ¼Éà vÀÄgÀÄPÀÄ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ¼Éà JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÀÝ®èzÉà £À£Àß CtÚ ªÀQÃ®Ä DVgÀÄvÁÛ£É. DzÀ PÁgÀt ¤£ÀÄ ¸ÉlÖ QvÉÆÛPÉ DUÀ®è JAzÀÄ zËdð£Àå¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄÝ §qÉzÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr G¹gÁgÁlPÉÌ vÉÆAzÀgÉ DUÀzÀÝAvÉ JzÉUÉ ºÉÆ¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzsÀ UÁAiÀļÀÄUÁzÀ vÁªÀÅ £ÀªÀÄä CfðAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ PÉÆAqÀ ¨ÉÃPÉAzsÀÄ vÀªÀÄä «£ÀAw.
PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2016 PÀ®A:143, 147, 323, 504 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(I)( X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989;- ¢£ÁAPÀ:28.11.2016 gÀAzÀÄ 17:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ VjAiÀĪÀgÀ eÁ:¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á:PÀPÉÌÃgÁ vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.11.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀPÉÌÃgÁ¢AzÀ ªÀÄAd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ £À£Àß d«ÄäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è dAUÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ©AVAiÀÄÄ £ÀÀ£Àß d«ÄãÀÄ (CgÀªÀtÚ£À d«ÄãÀÄ) ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £À£Àß d«Ää£À ªÀÄzÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ AiÀiÁPÉ PÁ®ÄªÉ vÉÆÃr ¤ÃgÀÄ MAiÀÄÄåwÛ £À£Àß d«ÄäUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉýzÀgÉ, "¯Éà ¨ÉÆøÀr ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß PÉüÀwAiÀiÁ" JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà C¯Éè EzÀÝ EvÀgÀ 11 d£À 1) DzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 3) ¸ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 4) ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 5) vÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄjPÁgÀ 6) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ 8) UÉÆ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀÄjPÁgÀ 9) £ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå zÉêÀgÉüÀÆgÀÄ 10) ¥ÀgÀªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå zÉêÀgÉüÀÆgÀÄ 11) zÉêÀPɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå zÉêÀgÉüÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà ¨ÉÃgÉ PÀqÉ zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÉ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ dAUÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨sÀAV ºÁUÀÄ EvÀgÀ 11 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2016 PÀ®A:143, 147, 323, 504 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(I)( X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J JPïÖ-1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, 24 November 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2016 PÀ®A: 193,205,419 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï PÉÌ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁAiÀÄ ºÁ®UÉÃj                                                 ºÉZï.¹ 44 PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ºÁdgÀ¥Àr¹zÉÝãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¸ÉõÀ£Àì PÉÆÃlð AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ªÁgÉAmï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉõÀ£Àì PÉÆlð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 ¸ÉàõÀ¯ï PÉøÀ £ÀA. 03/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹.qÀ§Æèöå 1 jAzÀ 5 £ÉÃAiÀĪÀgÀ ¸ÁQëà EzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÁQëà ªÁgÉAmï ºÉÆgÀr¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëÃzÁgÀgÁzÀ ¹.qÀ§Æèöå 1 jAzÀ 5 £ÉÃAiÀĪÀjUÉ ªÁgÉAmï §eÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆÃræºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ ¸ÁQëÃzÁgÀgÀÄ HgÀ°è ºÁdgÀ EgÀ°®è. PÁgÀt CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÁQëÃzÁgÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §gÀĪÀAvÉ w½¹ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÁgÉAmï §eÁªÀuÉ DUÀ¢gÀĪÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ªÉâ¹PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 ¸ÉàõÀ¯ï PÉøÀ £ÀA. 03/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj ¹.qÀ§Æèöå 1 jAzÀ 5 £ÉÃAiÀĪÀjUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä PÀgÉzÁUÀ ¸ÁQëÃzÁgÀgÁzÀ ¹.qÀ§Æèöå £ÀA. 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ, 3) ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ, 4) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ 5) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä PÀæªÀĪÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ C©üAiÉÆÃdPÀgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ ¹.qÀ§Æèöå £ÀA. 5 ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt FvÀ£À ¸ÁQëà ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĹì£À §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À UÁ§jAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĹì£À §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¸ÀjAiÀiÁV «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß £ÉÊd ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà gÉÊlgÀ, ªÀ:24 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÉÆÃræºÁ¼À JAzÀÄ ºÉý £Á£ÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀ£À §zÀ°UÉ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ PÉÆÃlð ¦.¹ C£ÀAvÀgÉrØ E§âjUÉ PÀgÉzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà gÉÊlgÀ, ªÀ:24 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÉÆÃræºÁ¼À FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ PÉÆlÄÖ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ DzÉò¹zÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà gÉÊlgÀ, ªÀ:24 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÉÆÃræºÁ¼À FvÀ£ÀÄ PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013 ¸ÉàõÀ¯ï PÉøÀ £ÀA. 03/2014 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÉñÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt EªÀ£À §zÀ°UÉ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀAvÉ £Àn¹ ¸ÁQëà £ÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw JAzÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2016 PÀ®A: 193,205,419 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2016 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj EAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ DzÀ §UÉÎ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨sÀAqÁj ªÀ|| 18 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀ G|| PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á|| CgÀPÉÃgÁ(PÉ) vÁ||f||AiÀiÁzÀVj FvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà ©ÃgÉgï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹zÀ eÁUÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÉà DzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨É£ÀQ ªÀ||22 ªÀµÀð eÁ||PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉJ-33-E-8150 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀl §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £Á«§âgÀÄ PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄj¤°è¹zÀ zÉÆrØUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À »AzÉ £Á£ÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ £À£Àß »AzÉ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄß. AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ qÁA§gï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 09-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀAqÁgÀzÉÆÃgÀ EªÀgÀ ¸ÉÃAUÁ ºÉÆ®zÀ wgÀÄ«£À°è UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¥Áå¹A§gï DmÉÆà lA lA £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß lA lA C£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÁ® PÀ¥ÀàUÀAqÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ lA lA ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D lA lA C£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA- £ÀA-PÉJ-33-J-5998 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸Àà®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà PÁj£À°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQ ¥ÉÊQ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÀAqÁj FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.»ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ 9-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀ zÉêÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨É£ÀQ ªÀ||22 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ CzÉà jÃw UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lA lA ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ lA lA ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ, zÉêÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼Á zÀÄBR¥ÀvÀUÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ  ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ lA lA ZÁ®PÀÀ F E§âgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2016 PÀ®A 323, 498(J),504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 23/11/2016 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw, C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¨ÉÆÃdÄ ¥ÀªÁígÀ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: £ÁUÀ£ÀlV ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦AiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁgÀÄ 16 ªÀµÀνAzÀ £ÁUÀ£ÀlV ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁzÀ ¨ÉÆÃdÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 2 UÀAqÀ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt DgÉÆÃ¥ÀvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVzÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀ£À QPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 22/11/16 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ D ªÉüÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¨sÁªÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ £À£Àß GzÉÝò¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÀzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/16 PÀ®A 323, 498(J), 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 325/2016 PÀ®A 323 326 504 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10], 2[5] J¸ï.¹ J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989;- ¢£ÁAPÀ 23/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀAPÉæÃ¥Àà ºÉZï.¹ 127 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ CªÀÄ®AiÀÄå ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 45 eÁw ¨ÉÃqÀgÀ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ±ÁgÀzÀ½î vÁB ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,  ¸ÀzÀå PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ£É.  1995-1996 £Éà ¸Á°£À°è £À£Àß ºÉAqÀw FgÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ  vÁ.¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå EzÀݼÀÄ. DV¤AzÀ®Æ £Á£ÀÄ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è NqÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É. D ¸ÀªÀÄAiÀÄ¢AzÀ®Æ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆù eÁw PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£À ªÀÄzÀå ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ gÁdQÃAiÀÄ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.
     £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 16/11/2016 gÀAzÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌUÉ ¸À¨sÉ PÀgÉ¢zÀÝgÀÄ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÝ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®PÀgÀÄ C°èUÉ §A¢zÀÝgÀÄ,  ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð, ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ, DUÀ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÁV £ÀªÀÄÆägÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj eÁw ¥À.eÁw EªÀjUÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
    »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. CAzÁdÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆù FvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ, ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀågÀ eÉÆvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀ eÉÆvÉ £ÀªÀÄÆägÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉý DAiÉÄÌà ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AUÀtÚ¤UÉ  CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌà ªÀiÁr MAzÀÄ ªÁgÀ DUÀ°PÉÌ §AvÀÄ FUÉÃPÉ CzÀgÀ §UÉÎ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ±Á¯ÉAiÀÄ CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌà ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë, ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, PÁAiÀÄðzÀ²ð, ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ°è MzÀÄwzÀÝ ¥Á®PÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°èAiÉÄà CzsÀåPÀë, ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ,  ¤AUÀtÚ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ K ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀUÉãÀÄ UÉÆwÛzÉ ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è »jAiÀÄgÀÄ, QjAiÀÄgÀÄ, CAvÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉ E®è K£ÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ K  ¨ÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉãÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¯Éà ¨Áåqï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÀ CAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£Éà ªÀiÁr £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr  ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊ CqÀØ vÀA¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.DUÀ £Á£ÀÄ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ eÉÆÃgÁV agÁqÀÄwzÁÝUÀ, ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ£Á¼À, ±ÀgÀt¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ªÀÄgÉÃ¥Àà PË°,  ©üêÀÄ¥Àà ©gÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ E£ÀÆß £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ.  ¤AUÀtÚ WÉÆù FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ F ¸À® §ZÁªï D¢ ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® gÁdQÃAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÀÛ£É CAvÀ  fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.
     UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ£Á¼À, ±ÀgÀt¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼À, ªÀÄgÉÃ¥Àà PË°,  ©üêÀÄ¥Àà ©gÀ£ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVgÀÄvÉÛ£É.
       PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ WÉÆù eÁw PÀÄgÀ§gÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ EvÁå¢ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 325/2016 PÀ®A  323 326 504 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1] [10], 2[5] J¸ï.¹ J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.